INFORMACE PRO OZNAMOVATELE MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 171/2023 SB., O OCHRANĚ OZNAMOVATELŮ, V PLATNÉM ZNĚNÍ

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost umožňuje podat oznámení vedle Etické linky, která představuje (z pohledu společnosti) preferovanou cestu podávání oznámení o možném porušení etického kodexu nebo o protiprávním jednání (oznámení přijímá a na jeho řešení dohlíží Compliance officer), také prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti.

Společnost přijímá v souladu se Zákonem od zaměstnanců a fyzických osob, které jsou pro ni činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:
a) má znaky trestného činu,
b)znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
c) porušuje Zákon, nebo
d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně. Příslušnou osobou pro přijímání oznámení dle Zákona je:

Ing. Radoslav Fedorek (ve společnosti řeší agendu Compliance), další příslušné osoby, které se podílejí na řešení oznámení, jsou Ing. Daniel Rubeš (ve společnosti řeší personální agendu), JUDr. Jiří Veselý (ve společnosti řeší agenda interní bezpečnosti). Uvedené pozice jsou ve společnosti zajišťovány externě dle příslušné smlouvy.

Telefonní číslo pro podání oznámení (v pracovní dny od 9:00 do 15:00): 720 821 780

Emailová adresa pro podání oznámení: oznamovatel@imoba.cz 

Adresa pro podání písemných oznámení: Compliance officer IMOBA, a.s., Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika. OBÁLKA MUSÍ BÝT OZNAČENA „NEOTEVÍRAT OZNÁMENÍ“. Při nesplnění podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací

Vědomě nepravdivé oznámení je přestupkem podle Zákona, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč. Takovému oznamovateli zároveň nenáleží ochrana dle Zákona.

Kdokoliv může kdykoliv podat svůj podnět o protiprávním jednání také na Etickou linku nebo u Compliance officera společnosti. Etická linka řeší veškeré podněty od všech oznamovatelů (včetně těch, které nespadají do oblastí vyjmenovaných Zákonem) i anonymní podněty. Řešení těchto podnětů se pak řídí pravidly programu Compliance a nikoliv Zákona.

Pokud máte zájem podat oznámení přes Etickou linku dle podmínek programu Compliance klikněte zde - odkaz na stránku Etická linka, nebo kontakty najdete na vývěskách společnosti.

Oznamovatel má právo podat oznámení splňující náležitosti dle Zákona také do externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/). Porušení povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (§ 34a) lze oznámit Finančnímu analytickému úřadu na reditel@fau.mfcr.cz.

 

Objevte svět imoba klubu