dekorativní motivdekorativní motivdekorativní motivdekorativní motiv

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost IMOBA, a.s., IČO 26124459, se sídlem Pyšelská 2327/2, Praha 4, PSČ: 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 6203 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti  s přihlášením se k odběru mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště, případně i název společnosti a pracovní pozici.

Účel zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkající se těchto obchodních sdělení  za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 – (dále jen „Nařízení“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 2 let od otevření emailového newsletteru zasílaného naší společností, navštívení akce pořádané naší společností nebo posledního odběru našeho časopisu, do doby, než tento souhlas odvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas poskytujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: imoba@imoba.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám e-mailem zaslaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků. 

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: imoba@imoba.cz či písemně na adrese správce Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit své osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v Nařízení.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Nařízení.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z Nařízení k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail www.uoou.cz

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí  Vám žádná sankce. Pokud ale osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

 

Soubory ke stažení    IMOBA, a.s.
    Pyšelská 2327/2
    14900  Praha 4

    Ič 261 24 459